Klachtenprocedure Helder GGZ

Doel
Doel van de klachtenregeling is recht te doen aan de individuele klager, het bieden van de mogelijkheid om onvrede te uiten en het wegnemen ervan. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en voor HELDER GGZ bevredigende oplossing en hierdoor de vertrouwensrelatie te bewaren of zo nodig te herstellen. Een belangrijk doel is het leren van klachten en, door het nemen van adequate maatregelen, nieuwe klachten te voorkomen en hierdoor de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doel sluit aan bij de WKKgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

De klachtenprocedure
Bij deze klachtenprocedure hoort het klachtenreglement. Bij onduidelijkheden kan deze worden geraadpleegd.
De klachtenprocedure bestaat uit 5 stappen:

  1. Algemene gegevens en registratie op klachtenformulier
  2. Ontvangstmelding
  3. Klachtenonderzoek
  4. Corrigerende maatregelen
  5. Schriftelijke communicatie van het resultaat van dit onderzoek naar de klager (de klacht is: onduidelijk, gegrond, ongegrond)

Per onderdeel wordt aangegeven:

  • Welke acties genomen worden (wat, hoe)
  • Wie verantwoordelijk is voor de acties (wie)
  • De termijn waarbinnen dit gebeurd (wanneer)

Download hier het klachtenformulier