Helder GGZ respecteert de privacy en draagt zorg voor het beschermen van je persoonlijke gegevens. Helder GGZ houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Daarnaast houdt Helder GGZ zich aan het beroepsgeheim zoals beschreven in (art. 71) en de wet (art. 88 Wet BIG). Meer informatie vind je hier.

Helder GGZ verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en alleen als dit is in uw belang.

Je hebt recht op inzage in je dossier en je hebt het recht om dit dossier te vernietigen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@helderggz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Helder GGZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.